Rozliczenia 2023-11-20T13:36:42+00:00

ZASADY ROZLICZEŃ 

Stawka stała (ryczałt)

Tę stawkę proponujemy Klientom w przypadku nawiązania stałej współpracy z Kancelarią.
W ramach tej stawki Klient korzysta z konsultacji telefonicznych Kancelarii oraz limitu godzin efektywnych, który odpowiada uzgodnionej stawce ryczałtowej. W przypadku przekroczenia limitu godzin efektywnych informujemy o tym Klienta i na jego życzenie świadczymy usługi ponad limitowe, rozliczając dodatkowe godziny wg stawki za godzinę efektywną.

Stawka godzinowa

Jest to stawka za efektywną godzinę pracy poświęconą na wykonanie zlecenia Klienta.
Tę stawkę proponujemy Klientom przy wykonywaniu zleceń jednorazowych, w których trakcie nie można przewidzieć z góry wielkości nakładu pracy (m.in. wydawanie opinii prawnych, opracowywanie projektów umów, regulaminów, uchwał, uczestniczenie w negocjacjach handlowych, konsultacje i porady, itp.).

Stawka jednorazowa stała

Tę stawkę proponujemy Klientom w przypadkach zleceń jednorazowych o możliwym do przewidzenia nakładzie pracy (m.in. typowe porady prawne, proste pisma, m.in. wezwania do zapłaty, itp.).

Zasady rozliczeń z Klientami dostosowujemy do ich oczekiwań i potrzeb oraz charakteru zlecanych spraw (m.in. zlecenia jednorazowe, stałe, postępowania sądowe, itp.).

Stawka za zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych

Tę stawkę proponujemy Klientom w przypadkach zlecenia Kancelarii zastępstwa prawnego w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych. Szczegółowe rodzaje
i wysokości stawek za zastępstwo prawne są uregulowane przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.
W przypadku udzielonego zlecenia zastępstwa prawnego przez Klienta stale współpracującego z Kancelarią nie pobieramy zaliczki na poczet honorarium za zastępstwo prawne, a rozliczenie następuje po zakończeniu sprawy sądowej. W przypadku udzielonego jednorazowego zlecenia zastępstwa prawnego pobieramy zaliczkę na poczet honorarium w wysokości ułamkowej części stawki na początku sprawy, pozostałą część stawki pobieramy po wydaniu orzeczenia w pierwszej instancji, a całkowite rozliczenie następuje po uprawomocnieniu się postanowienia sądu / komornika w zakresie kosztów procesu.